Noteikumi

SIA „MR” rezervācijas noteikumi un nosacījumi

Automašīnu rezervēšana iespējama SIA „MR” mājaslapā internetā www.mrcar.lv, aizpildot rezervācijas pieteikumu un saņemot rezervācijas apstiprinājumu, kā arī zvanot pa telefonu +371 27654444 vai nosūtot pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi noma@mrcar.lv un vienojoties par rezervācijas noteikumiem.

Automašīnas  nomas līgums

Veicot automašīnas rezervēšanu, klients apliecina, ka ir iepazinies ar Automašīnas nomas līguma Vispārīgiem noteikumiem un atzīs tos par sev saistošiem gadījumā, ja starp klientu un autonomu tiks  noslēgts Automašīnas nomas līgums.

Automašīnas nomas līgums sastāv no Vispārīgiem noteikumiem, kas visiem nomas līgumiem ir vienādi, un Speciāliem noteikumiem, kuros identificēta konkrēta automašīna, nomnieka izvēlētie pakalpojumi, kā arī iekļauta citi būtiski nosacījumi, par kuriem vienojušies līgumslēdzējas puses.

Automašīnu rezervēšana automātiski negarantē Automašīnas nomas līguma noslēgšanu, un Automašīnas nomas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad līgumslēdzējas puses ir galīgi vienojušās par nomas automašīnu, nomas maksu un papildus pakalpojumiem, kā arī citiem būtiskiem līguma noteikumiem un parakstījušas Automašīnas nomas līgumu.

Nomas termiņš un piegādes vieta

Rezervējot automašīnu, jānorāda nomas termiņš (nomas sākuma un beigu datums, pulksteņa laiks), kā arī automašīnas saņemšanas un atgriešanas vieta. Minimālais nomas periods ir 24 stundas. Klients var izvēlēties autonomas piedāvātās automašīnas piegādes vietas, kā arī, atsevišķi saskaņojot ar autonomu,  automašīnu piegāde var tikt nodrošināta citās vietās.

Ja klients ir nokavējis automašīnas saņemšanu vairāk kā par 2 (divām) stundām, autonoma ir tiesīga veikto rezervāciju vienpusēji atcelt. Pēc nokavētas automašīnas rezervācijas atcelšanas klientam cita nomas automašīna var tikt piedāvāta, vadoties no autonomas iespējām. Rezervācijas atcelšanas gadījumā cita nomas automašīnas nodrošināšana netiek garantēta.

Automašīnas saņemšana un atgriešana autonomas nomas punktā Spāres ielā 18 K-2, Rīgā, LV-1002, Latvijā, darba dienās autonomas darba laikā ir bez maksas. Automašīnas piegāde un atgriešana klienta norādītā vietā un/ vai ārpus darba laika tiek noteikta iepriekš saskaņojot ar autonomas pakalpojuma sniedzēju.

Nomas maksa

Nomas maksa tiek aprēķināta par visu nomas periodu, vadoties no diennakšu skaita (arī par nepilnu, ja tā ir garāka par 2 stundām). Nomas maksā ir iekļauta automašīnas vadītāja obligātā civiltiesiskā atbildība (OCTA) un automašīnas apdrošināšana pret zādzību (TP) un bojājumiem (CDW), ievērojot nosacījumu, ka klients uzņemas pašrisku (atbildību) apdrošināšanas gadījumā. Klienta pašrisks (atbildība) apdrošināšanas gadījumā tiek samazināts, ja klients ir iegādājies papildus apdrošināšanu pašriska samazināšanai. Nomas maksā nav iekļauti ar automašīnas ekspluatāciju un uzturēšanu saistītie mainīgie izdevumi, tas ir, izdevumi par degvielu, tehniskajiem šķidrumiem.

Klienta pie rezervācijas veiktais avansa maksājums tiek ieskaitīts nomas maksā. Atlikusī nomas maksa klientam jāsamaksā vienlaikus ar Automašīnas nomas līguma noslēgšanu.

Nomas cenas ir mainīgas un tiek noteiktas atkarībā no sezonas. Tiek noteiktas divas sezonas – Vasaras (01.03. – 30.09.), – Ziemas (01.10. – 28.02.). Nomas cena tiek noteikta no perioda kurā noma ir uzsākta.

Avansa maksājums

Rezervējot automašīnu, klients veic avansa maksājumu ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no paredzētās nomas maksas. Ja rezervācija tiek atcelta un/ vai Automašīnas nomas līgums netiek noslēgts klienta vainas dēļ, maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no paredzētās nomas maksas tiek uzskatīts par maksājumu par autonomas rezervācijas pakalpojumu, bet pārējā summa klientam tiek atmaksāta uz norēķinu kontu, no kura tika veikts avansa maksājums.

Drošības nauda

Klienta saistību izpilde pret autonomu tiek garantēta ar drošības naudu. Klientam pie automašīnas rezervācijas jānorāda drošības naudas garantēšanas veids, kas iespējams iemaksājot drošības naudu autonomas norēķinu kontā vai apstiprinot attiecīgās summas rezervāciju bankas kontā, kas piesaistīts spēkā esošai klienta kredītkartei (vai vairākām kredītkartēm). Autonoma akceptē tādas starptautiski izdotas kredītkartes kā VISA un Mastercard. Autonoma var atteikties akceptēt citu norēķinu sistēmu izdotās kredītkartes. Atsevišķu kategoriju automašīnām autonoma var pieprasīt drošības naudas garantēšanai norādīt vismaz divas spēkā esošas kredītkartes.

Ja minētās prasības par drošības naudas garantēšanu netiek izpildītas, autonoma bez jebkādām sankcijām var atteikties noslēgt Automašīnas nomas līgumu.

Drošības naudas rezervējums kredītkartē tiek atbrīvots vai iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc nomas perioda beigām.

Papildus automašīnas vadītāji

Automašīnas nomas līgumā var tikt norādīti papildus automašīnas vadītāji, kuri ir tiesīgi vadīt nomāto automašīnu. Papildus automašīnas vadītājiem ir jāatbilst visām tām pašām prasībām, kādas noteiktas primārajam automašīnas vadītājam. Papildus automašīnas vadītājam ir saistoši Automašīnas nomas līgumā paredzētie noteikumi, kas attiecas uz automašīnas lietošanu. Par papildus automašīnas vadītāju netiek noteikta piemaksa.

Degviela

Automašīnai lietojama degviela atbilstoši tās tehniskajā dokumentācijā paredzētajam degvielas veidam (benzīns, dīzeļdegviela).

Pie automašīnas izsniegšanas tiek fiksēts degvielas tvertnes atlikums, un automašīna arī jāatgriež ar līdzvērtīgu degvielas tvertnes atlikumu. Pretējā gadījumā tiek aprēķināta papildus samaksa par iztrūkstošo degvielu saskaņā ar autonomas mājaslapā internetā www.mrcar.lv norādīto cenu, kas atrodama nomas līguma noteikumos.

Nobraukums

Standarta kilometru nobraukuma ierobežojums vieglajām pasažieru automašīnām var redzēt pie katras automašīnas autonomas mājaslapā internetā www.mracr.lv. Konkrēts kilometru nobraukuma ierobežojums tiek norādīts Automašīnas nomas līgumā. Pārsniedzot nobraukuma ierobežojumu, sedzamas papildus izmaksas par nobraukuma pārsniegumu saskaņā ar autonomas mājaslapā internetā  www.mrcar.lv norādīto cenrādi, kas atrodams nomas līguma noteikumos. Maksājot augstāku nomas maksu, klients var izvēlēties neierobežotu kilometru nobraukumu.

Atbildība

Klienta atbildība tiek noteikta atbilstoši noslēgtajam Automašīnas nomas līgumam.

Klientam var tikt piemēroti sodi par automašīnas novēlotu atgriešanu, par automašīnas atdošanu ar netīru salonu vai virsbūvi, smēķēšanu salonā, ātruma ierobežojuma pārkāpšanu, atslēgu nozaudēšanu un citos gadījumos atbilstoši noslēgtajam Automašīnas nomas līgumam un autonomas mājaslapā internetā  www.mrcar.lv norādītajam cenrādim, kas atrodams nomas līguma noteikumos.

Klientam ir jāmaksā faktiskā apmērā sodi par administratīvo un satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas fiksēti automašīnas nomas periodā, kā arī maksa autonomai par šādu pārkāpumu administrēšanu.

Jurisdikcija

SIA „MR” Rezervācijas noteikumi un nosacījumi, kā arī Automašīnas nomas līgumi ir sagatavoti un tiek pildīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Visas tiesības aizsargātas @ 2024 SIA MR