Nomas noteikumi

 1. Automašīnas līgums (turpmāk tekstā – Līgums) sastāv no līguma un tā vispārīgiem noteikumiem. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses, un tas vienlaicīgi uzskatāms par automobiļa nodošanas aktu.
 2. Klients uzņemas pilnu atbildību par automašīnu un apņemas uzturēt to pilnā tehniskā kārtībā un nodot to Sabiedrībai nebojātu kopā ar atslēgām, dokumentiem, riteņiem, instrumentiem, citiem piederumiem un aprīkojumu tādā pašā stāvoklī, kādā tā ir saņemta, līgumā noteiktajā termiņā. Klients nodod automašīnu Sabiedrībai tajā vietā, kur Klients to saņēmis no Sabiedrības vai citā Sabiedrības iepriekš norādītajā vietā. Klientam jānodod automašīna Sabiedrībai tās parastajā darba laikā, izņemot gadījumu, kad Sabiedrība un Klients vienojušies citādi. Klientam ir tiesības nodot automašīnu Sabiedrībai pirms līgumā noteiktā termiņa notecējuma.
 3. Klients automašīnu nedrīkst izmantot: lai pārvadātu preces, pārkāpjot muitas noteikumus vai kādā citā nelikumīgā veidā; lai nodotu tālāk trešajai personai apakšnomā; lai stumtu vai vilktu kādu citu transporta līdzekli vai treileri; ja automašīnas vadītājs ir alkohola vai citu intoksikantu izraisītā reibumā; autosporta sacīkstēs vai gatavojoties tām; ārvalstīs, bez Sabiedrības rakstveida piekrišanas.
 4. Klients apņemas, saskaņā ar Sabiedrības iesniegto rēķinu, segt izdevumus un visus iespējamos zaudējumus, kas var tikt nodarīti Sabiedrībai vai automašīnas īpašniekam saistībā ar automašīnu par laika periodu, kad automašīna nodota Klientam, tajā skaitā, bet neierobežojoties ar to, ja izdevumi un/vai zaudējumi radušies tādēļ, ka: Klients automašīnu lietojis alkohola vai citu intoksikantu izraisītā reibumā; Klients neievēro šī līguma noteikumus un Sabiedrības prasības vai nepilda savus pienākumus automašīnas bojājuma vai zādzības gadījumā, piemēram, neziņo policijai un Sabiedrībai; Klients pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus; Klients vadījis automašīnu bez spēkā esošām tiesībām vadīt attiecīgas kategorijas transporta līdzekli. Klients ir atbildīgs arī par jebkādām sankcijām, kas ir piemērotas vai var tikt piemērotas pret Sabiedrību vai automašīnas īpašnieku sakarā ar Klienta darbību, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Ja Klients pienācīgā laikā nesamaksā soda naudu vai jebkādus citus maksājumus, kas izriet no pārkāpumiem, par kuriem viņš ir atbildīgs, un Sabiedrībai vai automašīnas īpašniekam tie jāsamaksā, Klients papildus šiem maksājumiem samaksā Sabiedrībai līgumsodu 100% apmērā, saskaņā ar Sabiedrības iesniegto rēķinu.
 5. Visu risku, tajā skaitā nejaušības risku, kas saistās ar automašīnu, nes Klients ar dienu, kad Klients ir saņēmis automašīnu, līdz dienai, kad Sabiedrība ir pieņēmusi automašīnu no Klienta.
 6. Nomas maksā ir iekļauta apdrošināšana pret bojājumiem un apdrošināšana pret zādzību un laupīšanu. Klienta pašrisks ir __ EUR nomas auto bojājumu gadījumā un 10% no nomas auto tirgus vērtības tās zādzības/laupīšanas gadījumā vai pilnīgas bojāejas gadījumā.
 7. Klients nodrošina, ka automašīna, vadītājam un pasažieriem izkāpjot no tās, tiek atstāta aizslēgta, un pretaizdzīšanas signalizācijas iekārtas un citas automašīnas aizbraukšanu kavējošās tehniskās ierīces ir ieslēgtas.
 8. Klients nodrošina, ka, vadītājam izkāpjot no automašīnas, automašīnā netiek atstāta ne automašīnas reģistrācijas apliecība, ne automašīnas atslēgas. Klients nodrošina automašīnas reģistrācijas apliecības un automašīnas atslēgu drošu glabāšanu.
 9. Automašīnu drīkst lietot persona, kas noradīta nomas līgumā kā vadītājs. Par katru papildus vadītāju tiek aprēķināta papildus maksa 10 EUR.
 10. Ja Klients nepienācīgi veic šī līguma 2. punktā noteiktās saistības, Klients maksā Sabiedrībai līgumsodu vienas pilnas dienas nomas maksas vērtībā un papildus

  10% piemaksu, – apmērā par katru kavējuma dienu, ja Sabiedrība to pieprasa. Līgumsoda samaksā neatbrīvo no saistību izpildes.

 11. Klientam ir pienākums par jebkādu automašīnas avāriju, tai radītu bojājumu vai zādzību gadījumā, kā arī automašīnas atslēgu vai automašīnas reģistrācijas apliecības nozaudēšanas vai zādzību gadījumā, ja tas notiek šī līguma darbības laikā, nekavējoties informēt Sabiedrību, attiecīgo policijas iestādi, kā arī veikt citus pasākumus, kas nepieciešami, lai aizsargātu Sabiedrības intereses, tajā skaitā, bet neierobežojoties ar to: neatstāt automašīnu neapsargātu, nenodot naudu kādai no iesaistītajām personām, neatzīt atbildību vai vainu, ja nav saņemts Sabiedrības norādījums katrā gadījumā atsevišķi; nepamest notikuma vietu bez policijas atļaujas. Savā paziņojumā policijas iestādei un Sabiedrībai Klientam jānorāda arī apstākļi, kas bijuši par pamatu automašīnas avārijai, bojājumam vai zādzībai, notikumā iesaistīto personu vārdi, uzvārdi un adreses, liecinieku vārdi, uzvārdi un adreses. Klientam ir pienākums pārliecināties, ka viņa iesniegums attiecīgajā policijas iestādē ir reģistrēts. Pēc Klienta sniegtās informācijas saņemšanas, Klientam jāizpilda Sabiedrības prasības par citiem pasākumiem, kas

  Klientam jāveic.

 12. Klientam ir zināms, ka gadījumā, ja viņš automašīnu izbrauc ārpus Latvijas Republikas teritorijas bez Sabiedrības rakstiskas atļaujas, ikviena Sabiedrības

  pilnvarota persona ir tiesīga automašīnu aizturēt. Sabiedrībai ir tiesības izbeigt šo līgumu vienpusējā kārtā un pieprasīt Klientam nekavējoties nodot automašīnu Sabiedrībai bez iepriekšēja brīdinājuma vai iekļūt telpās, kur var atrasties automašīna un pārņemt to, ja:

  • automašīna netiek izmantota pienācīgi vai tiek izmantota tādā veidā, ka rada ievērojamu automašīnas vērtības samazināšanās risku;
  • Klients neievēro šī līguma noteikumus.

  Ja augstākminēto iemeslu dēļ, Sabiedrība izbeidz šo līgumu, Sabiedrība nav atbildīga par Klienta zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šī līguma izbeigšanu pirms termiņa, tajā skaitā, bet neierobežojoties ar to, par Klienta zaudējumiem, kas radušies sakarā ar bojājumiem materiālajām vērtībām, kas atrodas automašīnā tās atgūšanas brīdī. Turklāt Klients šajā gadījumā ir atbildīgs par visām darbībām, pretenzijām, izmaksām un bojājumiem, kas seko vai izriet no šādas atsavināšanas. Ja automašīna ceļu satiksmes negadījuma vai citāda bojājuma rezultātā kļūst lietošanai nederīga, vai arī zādzības dēļ tā nav izmantojama, šis līgums uzskatāms par izbeigtu ar brīdi, kad par to paziņots Sabiedrībai un attiecīgs Klienta ziņojums ir reģistrēts policijas iestādē, tomēr spēku saglabā līguma noteikumi attiecībā uz Līdzēju savstarpēji nodarīto zaudējumu atlīdzību.

 13. Sabiedrība nav atbildīga par jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem pret jebkuru īpašumu, kas atstāts, uzglabāts vai pārvadāts automašīnā vai virs tās, pirms vai pēc tam, kad Klients nodevis automašīnu Sabiedrībai.
 14. Automašīnas diennakts atļautais nobraukums ir __ km. Pārsniedzot ierobežojumu par katru nākamo kilometru 0,08 EUR – vieglā a/m, 0,12 EUR – minivens. Bezlimita nobraukums maksā 10 EUR/dienā.
 15. Soda naudas: par smēķēšanu salonā __ EUR; par dokumentu, t.sk. servisa grāmatiņas nozaudēšanu __ EUR; par atslēgas nozaudēšanu __ EUR par papildaprīkojuma, nozagšanu vai bojājumu __ EUR.
 16. Nomas maksā nav iekļauta automašīnas virsbūves un salona tīrīšana. Ja nomas automašīna tiek atgriezta ar netīru virsbūvi un salonu vai tikai virsbūvi vai salonu, tiek aprēķināta papildus maksa 20 EUR – vieglā a/m, 30 EUR – minivens. Ja nomas automašīnas salonam ir nepieciešama ķīmiskā tīrīšana, tiek aprēķināta papildus maksa 120 EUR.
 17. Līguma parakstīšanas brīdī Klients ir veicis pilnu īres laika apmaksu. Automašīnas paņemšanas brīdī klients iemaksā drošības naudu __ EUR apmērā, kas tiek atgriezta brīdī, kad auto tiek nodots un nav konstatēti nekādi bojājumi.
 18. Klients saņem auto ar pilnu bāku un klienta pienākums ir atgriezt auto ar pilnu bāku, ja vien puses nevienojas citādāk. Gadījumos, kad klients atgriež automašīnu ar nepilnu degvielas bāku, tad Sabiedrība piemēro papildus maksu: trūkstošie litri x 1,50 EUR.
 19. Visas norādītās cenas ir ar PVN.
 20. Sabiedrība nav atbildīga par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no automašīnas tehniskas kļūdas vai defekta.
 21. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā, ja tie ir izteikti rakstveida formā un tos parakstījušas abi Līdzēji.
 22. Visi strīdi un domstarpības, ko Līdzēji nevar atrisināt savstarpēji vienojoties, tiek izskatīti tiesā saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
 23. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā.
Visas tiesības aizsargātas @ 2021 SIA MR